Prieš vėjo jėgaines sukilo ir Vilkyčių bendruomenė

Prieš vėjo jėgaines sukilo ir Vilkyčių bendruomenė

 

2011-11-08 | Stasys BIELSKIS
 
 
„Vėjo jėgainės yra ekologiškos, gamina „švarią“ energiją, neišskirdamos į aplinką kenksmingų medžiagų“, - žiniasklaidoje skelbia tokių jėgainių statytojai. Tačiau ar tik tokie trūkumai yra iš tikrųjų, ar tokia „švari” ir „saugi” ta aplinka, ar ji nekenkia žmonių sveikatai, ar teisėtai pradėta vėjo jėgainių parko statyba šalia Vilkyčių, bandė išsiaiškinti susirinkusi šio kaimo bendruomenė.
 
O pakalbėti tikrai buvo apie ką – jėgainių statybos dokumentacijoje, vilkytiškių nuomone, - daugybė klaidinančios informacijos, įvairiausių teisės pažeidimų... 
 
Į susitikimą atvyko Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos valdybos narys, direktorius Romualdas Patalavičius ir šios asociacijos valdybos narys Tadas Navickas, dalyvavo Saugų seniūnė Anastazija Oželytė. Šilutės r. savivaldybės meras Virgilijus Pozingis, nors buvo pažadėjęs, susitikime nepasirodė. Taip pat dalyvavo svečių iš Klaipėdos rajono kaimų bendruomenių.
Nebe gyvenimas, o pragaras...
 
Tarp statytojų ir bendruomenės vyko aštrios diskusijos, buvo pateikta daug klausimų ir nurodyta nemažai pažeidimų dėl poveikio aplinkai vertinimo, jo neatitikimo realybei ir galiojantiems įstatymams bei konstitucinei žmogaus teisei - gyventi saugioje ir sveikoje aplinkoje.
 
Klaipėdos r. Gedminų bendruomenės pirmininkas Vytautas Švanys pažymėjo, kad vėjo jėgainių skleidžiamas žmogaus ausiai negirdimas infragarsas, turintis didžiausią neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, sklinda dešimtis kilometrų. Pasak V.Švanio, moksliniuose tyrimuose, atliktuose kitose šalyse, rezultatai vienareikšmiškai yra siaubingi - net gyvenantiesiems kelių kilometrų spinduliu nuo jėgainės itin pablogėja gyvenimo kokybė. Absoliuti dauguma tyrimuose dalyvavusiųjų skundžiasi pablogėjusia sveikata dėl jėgainės poveikio. Apie 80 proc. tokių asmenų kamuoja chroniška nemiga, nuolatinis nuovargis. Daugumai pasireiškia nerimas, galvos skausmai, migrenos, nervingumas, depresijos, nuolatinis zvimbesys ausyse, klausos sutrikimai. Vystosi psichologinė alergija jėgainių vaizdui, garsui. Jie vengia išeiti į lauką, apleidžia savo daržus, sodus, ūkį, progai pasitaikius stengiasi ištrūkti į svečius, kad pailsėtų, išsimiegotų. Masiškai norėtų palikti ir palieka savo gyvenamąsias vietas. Problema, kad sunku kur nors pabėgti, nes neįmanoma net už menką kainą parduoti savo nuosavybės - namų, žemės. Žodžiu - pragaras, o nebe gyvenimas yra ten.
 
Tai patvirtino ir į Vilkyčius atvykę Mockių kaimo, kur nesenai pastatytos šešios vėjo jėgainės, gyventojai. Jie nebegali naktimis užmigti, arba užmigę pabunda nuo įkyraus jėgainių rotorių zyzimo ir virpesių, nuo kurių naktimis neįmanoma niekur namuose pasislėpti – jie lenda visur per namo mūro sienas ir dar labiau sustiprėja.
Ieškinyje teismui – net 15 pažeidimų
 
Vilkyčių bendruomenės centras „Viltis“, atstovaudamas gyventojų viešuosius interesus, jau yra kreipęsis į visas svarbiausias Lietuvos institucijas - Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę, LR Seimo Pirmininkę Ireną Degutienę, Aplinkos, Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijas bei kitas institucijas su prašymu apginti gyventojų viešajį interesą. Bendruomenė š. m. rugsėjo 22-ąją Šilutės rajono apylinkės teismui įteikė ieškinį dėl vėjo jėgainių statybos teisėtumo ir statybos padarinių šalinimo.
 
Šio ieškinio faktinis ir teisinis pagrindas yra toks, kad bendruomenės turimais preliminariais ir netiksliais duomenimis (kadangi Savivaldybė neteikia duomenų), Šilutės r. savivaldybės taryba 2007-ųjų vasario 19-osios sprendimu nutarė pritarti 40 megavatų vėjo jėgainių parko Saugų seniūnijos Čiūtelių, Lankupių ir Grumblių kaimuose detaliojo plano rengimui. Todėl pavedė Savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perleidimo sutartį pagal aprašo nuostatas su žemės sklypų valdytojais ar naudotojais.
 
Bet kažkodėl buvo pasielgta kitaip. Tuometis Savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pozingis tų pačių metų balandžio 6-ąją planavimo organizavimo ir apmokėjimo sutartį sudarė ne su žemės sklypų valdytojais ar naudotojais, bet su... detaliojo plano rengimo mokėtoja UAB „Naujoji energija“. Pagal šią sutartį jokios planavimo organizatoriaus teisės nebuvo perduotos, nes planavimo organizatoriumi liko Savivaldybės administracijos direktorius.
 
Savivaldybės taryba detalųjį planą patvirtino 2008 m. liepos 17-ąją. Patvirtinus šį planą bendrovei „Naujoji energija“ buvo išduotas statybos leidimas ir pradėti statybos darbai. Ieškinyje teismui teigiama, kad galingo jėgainių parko statyba neigiamai palietė Vilkyčių bendruomenės, jos narių, vietos ir aplinkinių kaimų gyventojų interesus.
 
Ieškinyje rašoma: „Daugelis vietos gyventojų net nebuvo informuoti apie tokio galingo vėjo jėgainių parko planavimą, apie jį sužinojo tik kai buvo pradėta tiesti kelius ir ruošti aikšteles jėgainių statybai. Rengiant detalųjį planą, mūsų nuomone, buvo padaryta nemažai teisės aktų pažeidimų, todėl detalusis planas negalėjo būti tvirtinamas, negalėjo būti išduotas statybos leidimas. Manome, kad buvo padaryti ir gyventojų teisių pažeidimai, todėl esame priversti kreiptis į teismą ir ginti visos bendruomenės ir vietos gyventojų interesus“.
 
Į teismą kreiptasi ne be reikalo. Vilkyčių bendruomenės manymu, atsakovai – Šilutės r. savivaldybės administracija ir UAB „Naujoji energija“ – dėl tų vėjo jėgainių padarė 15 įvairių teisės pažeidimų.
Sklypų savininkų - 84! Kur jie?
 
Akcentuotina tai, kad teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akte planavimo organizatoriumi įvardinta taip Savivaldybės administracija. Detaliojo plano ribose yra paminėti 84 sklypų savininkai. Detaliojo plano aiškinamajame rašte nurodyti tik bendrieji statinio rodikliai – apie 250 ha sklypo plotas, kai šiame priede privalo būti nurodyti konkretaus sklypo bendrieji rodikliai. Nėra net duomenų apie tai, kas balandžio 6-ąją sudarant apmokėjimo sutartį buvo planuojamo 250 ha ploto valdytojas ar naudotojas.
 
Šioje teritorijoje buvo daug valstybinės žemės, kurioje detaliuoju planu buvo nustatytos ir sanitarinės zonos. Daugeliui asmenų vėliau tuose kaimuose buvo atkurtos nuosavybės teisės į nacionalizuotą žemę, neinformuojant jų apie jėgainių statybą.
 
Todėl Savivaldybės administracijos ir „Naujosios energijos“ veiksmai pripažintini negaliojančiais, kaip prieštaraujantys įstatymui – Civilinio kodekso 1.80 straipsniui. Vilkyčių bendruomenės manymu, yra pažeisti ir LR Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 635 patvirtinto Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo 17 ir 19 punktai.
Pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymas?
 
Dokumentuose planavimo organizatoriumi įvardinta Savivaldybės administracija. Akivaizdu, kad planavimo organizatorius – Savivaldybės administracijos direktorius – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka neperdavė įmonei „Naujoji energija“ teisių bei pareigų, todėl planavimą organizuoti (parinkti plano rengėją) privalėjo jis pats ir iš Savivaldybės lėšų vadovaujantis LR Viešųjų pirkimo įstatymo nustatyta tvarka.
 
Manoma, kad tokiu būdu buvo pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str., ir kitos šio įstatymo nuostatos, nes būdamas planavimo organizatoriumi plano rengėją privalėjo parinkti viešo konkurso būdu.
Padaryta žala gamtai...
 
Valstybės įmonės Registrų centras Nekilnojamojo turto registro įrašai patvirtina, kad dalis žemės sklypų, kuriuos apima detalusis planas, yra užliejamose/sausuminėse natūraliose pievose. Šiose vietose Vyriausybės 1992 m. gegužės 12-osios nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ patvirtinimo“ privaloma laikytis nustatytų tokios žemės naudojimo sąlygų.
 
Minėto nutarimo 129 punkte teigiama, jog pagal specialiąsias žemės naudojimo sąlygas natūraliose (užliejamose ir sausuminėse) pievose bei ganyklose draudžiama sausinti, suarti natūralias (užliejamąsias ir sausumines) pievas bei ganyklas (išskyrus polderines) arba kitaip keisti jų būklę ir žolynų sudėtį. Minėtu detaliuoju planu buvo pakeista net gi dalies sklypų paskirtis į kitokią, numatyta statyba.
 
Ir tai dar ne viskas. Manoma, kad buvo pažeista ir EEB Tarybos direktyva dėl laukinių paukščių apsaugos. Pagal šią direktyvą, valstybės narės privalo imtis reikiamų priemonių išsaugoti, palaikyti ar atkurti pakankamą buveinių įvairovę ir plotą visoms 1 straipsnyje nurodytoms paukščių rūšims. Vietos gyventojai jau pastebėjo, kad netoliese pastačius Mockių kaimo vėjo jėgainių parką gerokai sumažėjo laukinių paukščių kiekis, kuris pavasario ir rudens laikotarpiu būdavo ypatingai didelis. Nėra duomenų apie tai, ar buvo atlikti kokie nors tyrimai dėl jėgainių keliamo triukšmo ir šešėliavimo neigiamo poveikio saugotiniems paukščiams... Mat pirma ketinama pastatyti jėgainę ir po to vykdyti monitoringą. Ir jei bus neigiamas poveikis, na tai tada siūloma imtis... papildomų priemonių tokiam poveikiui mažinti.
 
Prieštarauja Sveikatos sistemos įstatymui
 
Kraštovaizdžio, aplinkos kokybės ir higienos būklės apsaugos priemonių bei vertinimo detaliojo plano dalyje nurodyta, kad pagrindiniai vėjo jėgainių poveikio aplinkai aspektai yra įtaka kraštovaizdžiui, generuojamas mechaninis ir aerodinaminis triukšmas bei sparnuotės sukuriami šešėliai.
 
Vilkyčių bendruomenė savo ieškinyje teismui atkreipė dėmesį į tai, kad nebuvo ištirtas vėjo jėgainių skleidžiamo, žmogaus ausiai negirdimo infragarso neigiamas poveikis vietos gyventojams ir aplinkai, t. y. koks iš tikrųjų bus poveikis žmogaus sveikatai. Todėl detalusis planas prieštarauja ir Sveikatos sistemos įstatymo 4 str. 2 ir 3 punktams.
Daugybė klaidinančios informacijos! 
 
Vilkytiškių ieškinyje teigiama, kad detaliajame plane yra daugybė klaidinančios informacijos ir neapibrėžtumo. Plane nurodyta, kad parke numatoma statyti 2-3 MW galios vėjo jėgaines, kurių bokštų iki gondolos aukštis 120-150 metrų, tačiau poveikis aplinkai atliktas imant už pagrindą kitokių parametrų jėgaines.
 
Vilkyčių bendruomenė atkreipė dėmesį, kad šešėliavimo schema sudaryta 116 m bendram bokšto aukščiui, o bus statomi žymiai didesni, beveik dvigubai aukštesni bendro aukščio bokštai. Todėl ir neigiamas poveikis būsiąs didesniu atstumu, tačiau žemės sklypų savininkai ir valdytojai nėra apie tai informuoti.
 
Detaliojo plano aiškinamajame rašte nurodyta, jog vėjo jėgainių parkas numatomas statyti... Mockių kaime ir kad bus statomos tik šešios jėgainės. Kitoje plano vietoje nurodyta, kad yra suprojektuotos net 25 jėgainės. Tokia fakto klaida įrodo, kad detalusis planas yra paprasčiausiai perrašytas iš kitai vietovei atlikto detaliojo plano, todėl laikytina, jog detalusis planas nebuvo rengiamas, o bandyta planuojamai teritorijai pritaikyti visai kitos teritorijos detalųjį planą ir jo sprendinius.
 
Žemės savininkų sutikimai duoti, jog jie neva buvo supažindinti su detaliojo plano sprendiniais, tačiau, turimais duomenimis, tie sprendiniai buvo parengti žymiai vėliau.
 
2007 m. lapkričio 16-ąją laikraštyje „Pamarys“ buvo paskelbta apie parengto plano papildomo viešo svarstymo procedūrą. Į susirinkimą atvyko tik šeši dalyviai ir nė vieno žemės savininko. Vėliau „Pamario“ redakcija pripažino, kad laikraštyje buvo nurodyta neteisinga skelbimo data. Papildomo viešo svarstymo susirinkimo dalyvių sąrašo ir protokolo statybos dokumentacijoje nėra, todėl manytina, kad ši procedūra neįvyko.
 
...Šiame straipsnyje neįmanoma išvardyti visus pažeidimus, kuriuos pastebėjo vilkytiškių ieškinį teismui parengęs advokatas. 
 
Nusipirko “verslą” su daugybe pažeidimų…
 
Minėtosios asociacijos valdybos nariai R.Patalavičius ir T.Navickas Vilkyčių gyventojams bandė išdėstyti savo faktus – neva jie šitų jėgainių parko statybą kaip verslą nusipirkę iš kitos firmos (iš UAB „Naujoji energija“, - aut. pastaba) ir šiuo metu toliau vykdantys pradėtus darbus. „Šilokarčemos“ žiniomis, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacija vienija kelioliką atskirų bendrovių, tačiau jiedu taip ir neprisistatė, kuriai bendrovei šiuo metu atstovauja.
 
Vilkytiškiai pasiliko prie savo nuomonės – viską išsiaiškinti iki galo, nes vis dėlto buvo nustatyta daug įvairių pažeidimų. “Šilokarčemai” pasidomėjus, o kokia gi yra Vilkyčių bendruomenės pirmininko Kęstučio Sadausko nuomonė, jis atsakė: “Mano nuomonė yra bendruomenės nuomonė. Jėgainių statytojai teigė, kad jie yra teisūs, bet visa tai nustatys teisminės procedūros. Jau baigiamas pastatyti trečias jėgainių bokštas. Kol teismas nesustabdys, jie, matyt, ir toliau statys. Kitokių priemonių tam nėra, tik teismas”.
 
Vėjo jėgainės rems kaimo bendruomenes?
 
Š. m. vasario pabaigoje, prieš savivaldybių tarybų rinkimus, „Šilokarčemoje“ spausdinome straipsnį „Vėjo jėgainės rems kaimo bendruomenes“. Tada tas pats T.Navickas su Savivaldybės meru V.Pozingiu pastarojo kabinete pasirašė ketinimų protokolą dėl sutarties rengimo steigti paramos fondą Šilutės rajono kaimo bendruomenėms. Tokia paramos teikimo sutartis tąkart buvo įvardyta kaip pirmoji Lietuvoje.
 
Mero kabinete T.Navickas buvo skandinavų kapitalo bendrovės „4 energija“, eksploatuojančios vėjo jėgaines, generalinis direktorius, dabar prisistatė kaip Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos valdybos narys. Aišku, apie jokį paramos fondą šio kaimo bendruomenei jis nebekalbėjo. Ir nereikia bendruomenei tos paramos – neigiamas jėgainių poveikis žmogaus sveikatai jokiais pinigais neįkainojamas...
 
 „Aktyviai bendraujame su vietos bendruomenėmis, kada sprendžiami žemės nuomos ir kiti praktiniai reikalai. Nuo pat veiklos pradžios kaimuose remiame visokias šventes – Kalėdas, Žolinę ir kitokius tokio pobūdžio renginius“, - vasarį kalbėjo T.Navickas. Tokie jo žodžiai Vilkyčiuose tik juoką sukeltų, nes ten viskas yra kitaip.
 
Nepavyko ir mero V.Pozingio paklausti, kodėl jis nevažiavo į susirinkimą Vilkyčiuose. Šiomis dienomis V.Pozingis telefonu neatsiliepia, nes dalyvauja tarptautiniame projekte saulėtoje Ispanijoje. 
Deja, deja...