Griežtesni reikalavimai vėjo jėgainių statytojams

Griežtesni reikalavimai vėjo jėgainių statytojams

2012 11 07 

 

 

Pastaruoju metu vis plačiau naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, vietiniai resursai. Įvairiapusis atsinaujinančių energijos išteklių skatinimas numatytas Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme. Vienas iš priimtiniausių atsinaujinančių energijos išteklių tiek Europos Sąjungoje, tiek ir visame pasaulyje yra vėjo energetika. Po keletą vėjo elektrinių kasmet pastatoma ir Jurbarko rajone. 
 
Daugiausia vėjo elektrinių mūsų rajone jau pastatyta Skirsnemunės ir Rotulių apylinkėse, kur vėjo jėgainių statyba numatyta Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintu „Vėjo jėgainių parko Jurbarko rajone Skirsnemunės ir Rotulių kadastrinėse vietovėse specialiuoju planu“. Tačiau, kaip rodo praktika, gyventojai ne visuomet yra patenkinti vėjo elektrinių kaimynyste. Daugelio literatūros šaltinių ir praktinių skaičiavimų duomenimis pagrindiniai vėjo jėgainių neigiami faktoriai yra jų keliamas triukšmas ir šešėliavimas. Triukšmą sukelia vėjyje besisukančios vėjo jėgainių mentės ir jėgainių mechanizmai gondoloje (generatorius ir kita įranga). Šešėliavimas kyla dėl vėjo jėgainių menčių sukimosi, šis šešėliavimas gali nusitęsti dideliu atstumu nuo jėgainės (didžiausi šešėliai susidaro vasaros vakaro metu). Šešėliavimo intensyvumas priklauso nuo vėjo jėgainių menčių sukimosi greičio. Šešėliavimo sumažinimui vėjo jėgainėse yra montuojami stabdymo mechanizmai. Taip pat vėjo jėgainės sukelia infragarsą (mažesnis nei 16 Hz dažnio garsas) ir žemo dažnio garsus (16-200 Hz dažnių garsas).
 
Atkreipiame dėmesį, kad 2012 metų lapkričio 1 dieną įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ papildymas 62’ punktu, kuriame nustatytas reikalavimas 30 kW ir didesnės įrengtosios galios vėjo elektrinėms nustatyti sanitarinės apsaugos zonos dydį pagal triukšmo sklaidos ir kitos aplinkos taršos skaičiavimus atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą. Ankstesniaisiais metais reikalavimo statomoms vėjo jėgainėms nustatyti sanitarinę apsaugos zoną nebuvo. Projektuojant 30 kW ir didesnės įrengtosios galios vėjo jėgainių statybą, bus privaloma atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir nustatyti sanitarinę apsaugos zoną. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu skaičiuojamas projektuojamų vėjo jėgainių numatomas kelti triukšmas, infragarsas, žemo dažnio garsas, šešėliavimas, vertinamas galimas neigiamas poveikis gretimybėse gyvenančių žmonių sveikatai ir gyvenamajai aplinkai, jei reikalinga, numatomos kompensacinės priemonės neigiamam poveikiui sumažinti, su planuojama veikla supažindinama visuomenė. Tik nustačius, kad nebus neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir kenksmingų sveikatai faktorių normuojamų dydžių viršijimų, bus leidžiama vėjo jėgainių statyba.
 
 
 
Jolita Lapėnienė
 
Tauragės visuomenės sveikatos centro
 
Jurbarko skyriaus vedėja